Po vieną mes nesame „niekas“, tačiau tik kartu mes – jėga

0

Pokalbis su kandidatu į skyriaus pirmininkus Algirdu Markevičiumi

Pradėkime gal ne nuo biografinių ar ideologinių klausimų, o vizijos apie skyriaus veiklą ateityje?

Neprieštarauju, nes turime orientuotis ne išvešėjusį ydingą savitiksliškumą, o  į bendrus tikslus, bendrą interesą – skyriaus ir partijos ateitį. Nepavydėtinoje situacijoje atsidūrėme dėl vienos elementarios, ir todėl ypatingai skaudžios pripažinti priežasties: partijos vadovybės atitolimo nuo bičiulių daugumos, nesikalbėjimo, oponuojančios nuomonės ignoravimo, niekuo nepateisinamos arogancijos, susireikšminimo. Sunku pačiam suvokti, o ir kitiems paaiškinti situaciją, kuomet pirmasis partijos asmuo  kelerius metus neranda laiko susitikti su skyriaus bičiuliais, pasikalbėti, išgirsti rūpesčius ir problemas, pasidžiaugti jų pasiūlymais ir idėjomis… Tad jau žinau vieną taisyklę, kurią branginsiu ir vadovausiuosi: privalome nuolatos ir be „vyniojimo į vatą“ kalbėtis, girdėdami vienas kitą, gerbdami kitokią, nei mūsiškė, nuomonę, kartu ieškoti tegul ir kartais nelengvų sprendimų, kompromisų, sutarimo.

Vienu pagrindinių skyriaus sėkmingos veiklos faktorių matyčiau komandinį darbą: skyriaus aktyvą suformuosiu vadovaudamasis ne asmeninėmis simpatijomis, o būsimų jo narių kompetencijomis, patirtimi ir autoritetu skyriuje bei visuomenėje, priskiriant kiekvienam aktyvo nariui kuruoti konkrečią veiklos sritį, apibrėžiant jo įgaliojimus bei atsakomybę, vykdant tos srities darbų planą. Mano įsitikinimas ir mano vizija nesikeičia – „Skyrius – mano komanda!“ – kuri turi tapti matoma ir girdimas Vilniuje. Prisimindamas partijos himno žodžius, juos norėčiau sakyti naujai: po vieną mes nesame „niekas“, tačiau tik kartu mes esam jėga.

Kaip vertintum bendrą atmosferą skyriuje, kokius matai jos tobulinimo kelius?

Matau tris būtinus veiksnius dalykiškai, darniai ir bičiuliškai darbo skyriuje atmosferai užtikrinti, tai:

  • Skaidrumas ir atvirumas: skyriaus narių valią įteisinsime Tarybos bei Prezidiumo sprendimais, kuriuos Valdyba bei pats vykdysime nenukrypdami, tad asmeninių sprendimų praktiką keisime skyriuje veikiančių kolegialių valdymo organų (institucijų) sprendimų įgyvendinimo praktika;
  • Bičiuliškas solidarumas: užtikrinsiu ir tarpininkausiu, kad atsakingas pareigas einantys bičiuliai – Seimo ar savivaldybės tarybos nariai, institucijų darbuotojai – padėtų skyriaus nariams spręsti jų problemas. Neliksiu abejingas bičiulių prašymų ignoravimui, abejingumui, arogancijai;
  • Tarpusavio pagarba: kiekvienas skyriaus narys, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, kalbų žinojimo ir pan. bus skyriuje vertinamas taip pat, padarysiu viską, kad baigtųsi žalingas skyriui pasidalijimas į neformalias frakcijas bei interesų grupuotes. Netoleruosiu jokių intrigų, apkalbų, neobjektyvios kritikos, užgauliojimo, darysiu viską ką galiu, kad nebūtų susipriešinimo, interesais paremtų grupuočių konkuravimo ir pan. Aktyviai skyriaus veikloje dalyvaujantys bičiuliai bus deramai motyvuojami.

Po fiasko Seimo rinkimuose atsitokėta, kad akivaizdžiai patyrėme ideologijos deformacijas ir net socialdemokratinių vertybių devalvacijas – ko ketini imtis?

Sakoma, kad „sveikame kūne – sveika siela“, tad ir partijos stuburas – bičiulių bendruomenė – sutvirtės, kuomet išsigryninsime ideologinio darbo principus: dalyvausiu ir visaip remsiu sveikų, dalykinių diskusijų skyriuje plėtrą, asmeniškai domėsiuosi, kad jose dalyvautų bičiuliai, dirbantys atsakingose pareigose institucijose, Seime, savivaldybės taryboje, kurių veikla susijusi su nagrinėjama tema. Poskyrių ir skyriaus sąskrydžius papildysim (kartu su komanda) dalykinėmis diskusijomis, kad politinės minties plėtra skyriuje dominuotų – visaip skatinsiu gerų  idėjų realizavimą.

Kita vertus, pozityvus rezultatas skyriaus darbe vargu ar įmanomas be atsakomybės ir atskaitomybės: asmeniškai pats ir komandos nariams padedant, užtikrinsiu ryšį tarp skyriaus komisijų ir atsakingose – susijusiose su komisijos veiklos sritimi – pareigose dirbančių bičiulių, kad komisijų nutarimai (rekomendacijos) būtų naudojami praktikoje, neliktų vien „popieriniai“. Siūlysiu skyriuje įsteigti Partinių nutarimų vykdymo stebėsenos komisiją, koordinuosiančią priimtų nutarimų įgyvendinimą, vienodai objektyvią visiems skyriaus valdymo organų nariams.

Ką ketini inicijuoti nuolat pagrįstos kritikos sulaukiančiose viešųjų ryšių ir rinkiminio darbo srityse?

Turime kryptingai skatinti viešumą ir skyriaus narių informuotumą: atgaivinus skyriaus infocentro darbą, socialiniuose tinkluose, partinėje spaudoje, interneto tinklapyje, leidiniuose būsime dinamiški, veržlūs, įdomūs ir konkurencingi. Aktyviai šioje srityje dirbantys bičiuliai pagrįstai galės tikėtis deramo motyvavimo/padėkos. Viešuosius ryšius padalinsime į dvi kryptis: vidinius ir išorinius (skirtus visuomenei).

Na, o pasirengimas rinkimams bus sklandus ir efektyvus tik tuomet, kai skyriui parinkus kandidatūras, teiksime savo siūlomus kandidatus savivaldos bei Seimo rinkimų sąrašui, nuolat veiksiantis skyriaus Rinkimų štabas šiuos kandidatus visokeriopai rems visu iki rinkiminiu laikotarpiu, ne tik paskutiniaisiais mėnesiais prieš rinkimus. Skyriaus bičiulių pastangomis remti ir tikslą rinkimuose pasiekę kandidatai privalės būti dėmesingi bičiulių ir skyriaus problemoms.

Skyriuje jau kurį laiką rusena neformalios klubinės veiklos – koks tavasis požiūris į šias iniciatyvas?

Požiūris pozityvus, kaip ir patį bičiulių iniciatyvumą ir aktyvumą, partinių klubų veiklą skatinsime visokeriopai: skyriaus nariais esančių vyresnio amžiaus bičiulių iniciatyvas suvienysime steigiamame Senjorų klube, turėsiančiame savo tarybą ir vadovybės girdimą jos balsą, partijos rėmėjų veiklą – steigiamame Rėmėjų klube, skatinsime socialdemokratų Diskusijų bei Verslo klubų veiklą. Be to, plėtosime bendradarbiavimą su kairiosios minties visuomeninėmis organizacijomis, bendruomenėmis, profsąjungomis ir tautinėmis bendrijomis  perkelsime iš fragmentiško į nuolatinį dalykišką lygį.

Papasakok šiek tiek apie save, savo šeimą, vertybines nuostatas.

Esu vilnietis nuo pat gimimo, man netrukus sukaks 47-eri. Prieš dešimtmetį baigiau Vilniaus technikos kolegiją, po to studijavau VGTU, įgijau transporto inžinieriaus specialybę. Penkiolika metų dirbau „Vilniaus viešajame transporte“, nuo 2015 m. esu UAB „Vilniaus viešasis transportas“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Tais pačiais metais tapau Transporto darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininku, 2015– 2016 metais buvau Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nariu. 1991 m. sausį gyniau Aukščiausiąją Tarybą, vykdžiau strateginių pastatų apsaugos užduotis, esu apdovanotas Sausio 13-osios medaliu bei Kunigaikščio Gedimino ordino 3-iojo laipsnio medaliu už pilietiškumo ugdymą. Malonu, kad pernai už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos Respublikos kariuomenę buvau apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Moku rusų ir anglų kalbas, esu šešiolika metų vedęs, turiu tris mylimus vaikus.

O savąsias vertybines nuostatas galėčiau nusakyti apibendrintai, perfrazuodamas visiems gerai žinomą frazę: „Neturėk kitų dievų, tik savo sąžinę“ – tikintiesiems dvasininkai juk nuolat primena, kad šie turi dorai gyventi, nes po mirties privalės atsiskaityti už savuosius paklydimus aukščiausiajam, bet gi savajai sąžinei turime atsiskaityti kasdien, ir tie sąžinės testai kiekvienam mūsų yra prasmingas išbandymas.

Bičiulių vardu palinkėsiu sodrių idėjomis rinkiminių batalijų ir garbingos konkurencinės kovos.

Algirdą Markevičių kalbino Socialdemokratų diskusijų klubo koordinatorius Vytis Ledas

Komentarai negalimi