LSDP Vilniaus m. skyriaus įstatai

Patvirtinta
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
2016 m. kovo 31 d. konferencijoje

Lietuvos socialdemokratų partijos
Vilniaus miesto skyriaus
ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Vilniaus miesto skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai parengti LSDP Statuto pagrindu ir reglamentuoja skyriaus veiklą, jo renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo tvarką, skyriaus kandidatų sąrašų įvairiems rinkimams, įskaitant ir rinkimus į LSDP valdymo organus, sudarymo tvarką bei skyriaus narių elgesio taisykles.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, Skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
3. Skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiantis struktūrinis LSDP padalinys.
4.Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP. Skyrius turi savo sąskaitas bankuose ir antspaudą.
5. Finansai skyriuje tvarkomi pagal LSDP tarybos patvirtintą tvarką.
6. Raštvedyba skyriuje tvarkoma pagal galiojančias Lietuvoje dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.
7. Skyriaus buveinė yra J.Basanavičiaus g. 16, LT-03224 Vilnius.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. LSDP Vilniaus miesto skyriaus tikslai:
8.1. Atstovauti LSDP Vilniaus miesto savivaldybėje. Didinti LSDP įtaką savivaldybės taryboje.
8.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų gretas.
8.3. Dalyvauti rinkimų ir referendumų kampanijose.
9. LSDP Vilniaus miesto skyriaus uždaviniai:
9.1. Įgyvendinti LSDP programą, partijos rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
9.2.Skleisti socialdemokratijos idėjas, aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą, organizuoti socialdemokratinį švietimą.
9.3. Užtikrinti galimybę partijos nariams aktyviai dalyvauti partinėje veikloje.
9.4. Analizuoti vilniečių nuomones ir problemas aktualiais miesto gyvenimo klausimais, teikti pasiūlymus frakcijai dėl jų sprendimo savivaldybėje.
9.5. Dalyvauti savivaldybės komisijų, gyventojų bendruomenių bei kitų visuomeninių institucijų darbe.
9.6. Rengti savivaldybės tarybos rinkimų programas, kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą sąrašus, teikti siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, Seimą, Europos Parlamentą.
9.7. Aktyviai dalyvauti visų lygių rinkimų bei referendumų kampanijose.
9.8. Teikti rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Seimo bei savivaldybės tarybos nariams.
9.9. Organizuoti gyventojų susitikimus su Seimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos LSDP frakcijų nariais.
9.10. Užtikrinti, kad partijos nariai ir rėmėjai pastoviai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, šiam tikslui panaudojant visuomenės informavimo priemones.
9.11. Organizuoti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, politines akcijas.
9.12. Pagal grupių rekomendacijas formuoti skyriaus aktyvo rezervą (toliau – rezervas) iš aktyviausių, kompetentingų ir nepriekaištingą reputaciją turinčių skyriaus narių. Sudarant savivaldybės, LR Seimo, LSDP valdymo organų ar kitų rinkimų kandidatų nuo skyriaus sąrašus ar skyrimui į atsakingas pareigas valstybės tarnyboje sąrašus pirmiausia svarstomos ir į juos įtraukiamos rezerve įrašytos partijos narių kandidatūros.
9.13. Bendradarbiauti su kitų partijų Vilniaus miesto padaliniais, nevyriausybinėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis ginant žmonių interesus.
9.14. Palaikyti ryšius su kitų šalių socialdemokratinėmis partijomis ir organizacijomis.
9.15. Spręsti kitus LSDP uždavinius Vilniaus mieste.

III. Skyriaus struktūra ir funkcijos
10. Skyriaus konferencija yra aukščiausias skyriaus organas.
10.1. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių.
10.2. Tarybos nutarime dėl konferencijos sušaukimo turi būti nurodyta: konferencijos vieta ir data, darbotvarkė, delegatų nuo partijos grupių atstovavimo normos ir jų išrinkimo terminas. Skyriaus sekretoriatas kvietimus ir nutarimų projektus delegatams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki konferencijos datos. Konferencijoje dalyvauti be balsavimo teisės gali būti kviečiami ir kiti partijos nariai bei rėmėjai. Juos skyriaus tarybos, prezidiumo ar konferencijos iniciatorių pavedimu kviečia skyriaus sekretoriatas.
10.3. Konferencijos, kai ją sušaukti reikalauja partijos grupės, sušaukimo tvarka:
10.3.1. Konferencijos sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai per sekretoriatą paraišką, kurioje turi būti nurodytos konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl vietos ir datos, darbotvarkės, siūlomų sprendimų projektai. Prie paraiškos turi būti pridėti partijos grupių, jungiančių nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių, susirinkimų protokolai su grupių sprendimais, pritariančiais konferencijos sušaukimui.
10.3.2. Skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų ne vėliau kaip per 3 dienas nuo paraiškos gavimo sekretoriate dienos turi sušaukti prezidiumo posėdį, kuris ne vėliau kaip per 7 dienas turi sušaukti tarybos posėdį iniciatorių paraiškai svarstyti. Skyriaus konferencija turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo taryboje dienos.
10.3.3. Jei per 10 dienų nuo konferencijos iniciatorių paraiškos gavimo sekretoriate dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus konferenciją, konferencija gali būti šaukiama iniciatorių sprendimu, kuris turi atitikti Įstatų 10.2. punkto reikalavimus. Šiuo atveju sekretoriatas privalo techniškai (padauginti dokumentus, išsiųsti pakvietimus, pasirūpinti patalpomis) padėti iniciatoriams sušaukti konferenciją.

11.Konferencija:
11.1. Svarsto partijos ir skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.
11.2. Priima ir keičia skyriaus įstatus.
11.3. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Partijos narys teisę būti renkamas į šiuos organus įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų. Nurodytų komisijų nariai negali būti renkami į skyriaus tarybą. Skyriaus pirmininko teikimu konferencija renka jo pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki konferencijos skyriaus taryba suteikia vienam iš pavaduotojų. Laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas. Jeigu iki LSDP suvažiavimo lieka daugiau nei 6 mėnesiai, per mėnesį turi būti sušaukta neeilinė skyriaus konferencija, kurios metu išrenkamas kitas skyriaus pirmininkas likusiam kadencijos laikui.
11.4. Esant pagrindui nutraukia renkamų organų įgaliojimus pirma laiko.
11.5. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
11.6.Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ataskaitas ir vertina jų darbą.
11.7. Tvirtina partijos rinkimų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą programą bei pagal galiojančius LR įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir į merus.
11.8. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
11.9. Suteikia skyriaus Garbės pirmininko vardą.

12. Skyriaus taryba vadovauja skyriui tarp konferencijų.
12.1. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus konferencija. Vienos lyties atstovų skaičius taryboje negali viršyti 60 %. Skyriaus taryba renkama dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl ataskaitinių rinkiminių konferencijų skyriuose sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti tarybos nariai eina pareigas iki kadencijos pabaigos.
12.2. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Siūlymus į tarybos posėdžio darbotvarkę teikia prezidiumas, poskyrių, partijos grupių vadovai bei atskiri partijos nariai. Posėdžiuose, tarybai leidus, gali dalyvauti ir pasisakyti bet kuris LSDP narys. Tarybos posėdžiui vadovauja skyriaus pirmininkas arba, jam nesant, vienas iš jo pavaduotojų. Posėdžio protokolus rengia atsakingasis sekretorius.
12.3. Prezidiumo nutarime dėl tarybos posėdžio sušaukimo turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir data, darbotvarkė. Skyriaus sekretoriatas kvietimus su darbotvarke ir nutarimų projektus tarybos nariams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio datos.
12.4. Tarybos posėdžio, kai jį sušaukti reikalauja 1/3 tarybos narių, sušaukimo tvarka:
12.4.1. Tarybos posėdžio iniciatoriai per sekretoriatą turi pateikti skyriaus prezidiumui paraišką, pasirašytą 1/3 tarybos narių, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl vietos ir datos, darbotvarkės, siūlomų sprendimų projektai.
12.4.2. Skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų ne vėliau kaip per 10 dienų nuo paraiškos gavimo sekretoriate dienos turi sušaukti prezidiumo posėdį, kuris privalo priimti sprendimą dėl tarybos posėdžio sušaukimo. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo skyriaus prezidiume dienos.
12.4.3. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo sekretoriate dienos skyriaus prezidiumas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu, kuris turi atitikti Įstatų 12.3. punkto reikalavimus. Šiuo atveju sekretoriatas privalo techniškai (padauginti dokumentus, išsiųsti pakvietimus, pasirūpinti patalpomis) padėti iniciatoriams sušaukti tarybos posėdį.
12.5. Tarybos posėdis ypatingos skubos klausimams, atsiradusiems dėl nuo skyriaus nepriklausančių aplinkybių, apsvarstyti šaukiamas prezidiumo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių iniciatyva. Tarybos posėdį tarybos narių iniciatyva privalo sušaukti skyriaus atsakingasis sekretorius, gavęs prašymą, pasirašytą ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių. Tarybos nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. Šiuo atveju nutarimų projektai iš anksto tarybos nariams gali būti nepateikiami.
12.6. Skyriaus tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas tarybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.
12.7. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui ir valdybai. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas asmeniškai atsakingas už partijos narių apskaitos tinkamą organizavimą skyriuje ir elektroninį narių registrą, atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, LSDP tarybai, LSDP prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

13. Skyriaus taryba:
13.1. Nustato prezidiumo narių skaičių ir iš tarybos narių 2 metams renka jo narius. Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai prezidiumo nariais tampa pagal pareigas.
13.2. Kas dveji metai skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką. Rinkimų kampanijai pirmininko teikimu skiria rinkimų štabo vadovą.
13.3. Formuoja poskyrius, nustato jų veikimo teritoriją, priima sprendimus dėl grupių priskyrimo poskyriams.
13.4. Formuoja nuolatines tarybos komisijas. Nuolatinių komisijų sudėtį ir pirmininkus skyriaus pirmininko teikimu tvirtina skyriaus prezidiumas. Kiekvienas skyriaus tarybos narys privalo dalyvauti bent vienos nuolatinės komisijos darbe. Nuolatinės komisijos veikia pagal tipinį reglamentą, kurį tvirtina prezidiumas. Nuolatinės komisijos (kiekviena savo veiklos srityje) rengia pasiūlymus ir rekomendacijas skyriaus programiniams dokumentams bei skyriaus pozicijų, rekomendacijų bei siūlymų LSDP frakcijai savivaldybės taryboje dėl aktualiausių Vilniaus miesto socialinių, ekonominių ir kitų klausimų sprendimų projektus.
13.5. Svarsto įvairius partijos ir skyriaus veiklos klausimus ir priima atitinkamus nutarimus.
13.6. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, paveda skyriaus prezidiumui registruoti partijos grupes, koordinuoti jų veiklą, paveda atsakingam sekretoriui tvarkyti partijos narių apskaitą, paveda prezidiumui išduoti LSDP nario bilietus tais atvejais, kai jie neišduodami poskyriuose ar grupėse, paveda prezidiumui tvirtinti partijos grupių nutarimus tais atvejais, kai į partijos narius priima partijos grupė.
13.7. Nutraukia partijos grupės veiklą, jeigu ji prieštarauja LSDP programai ar statutui.
13.8. Sudaro ir tvirtina veiklos planus, paskirsto konkrečius darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.
13.9. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų (referendumų) komisijas.
13.10. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina LSDP frakcijos savivaldybės taryboje seniūną ir jo pavaduotoją.
13.11. Nuolat svarsto ir teikia rekomendacijas bei siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
13.12. Išklauso tarybos narių, sekretoriato darbuotojų, LSDP frakcijos savivaldybės taryboje narių informaciją apie jų funkcijų vykdymą.
13.13.Aptaria ir priima sprendimus dėl koalicijų ir koalicinės sutarties savivaldybės taryboje sudarymo, keitimo ir nutraukimo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.
13.14. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
13.15. Pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą deleguoja atstovus į partijos konferenciją.
13.16. Formuoja skyriaus struktūros strategiją.
13.17.Tvirtina skyriaus aktyvo rezervo formavimo tvarką, kitus skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus.
13.18. Sudaro valdybą ir nustatyto jos vykdomąsias funkcijas. Į valdybą įeina skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius. Valdybos darbo reglamentą tvirtina taryba.

14. Skyriaus tarybos prezidiumas:
14.1. Vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, skyriaus tarybos pavedimu registruoja partijos grupes, koordinuoja poskyrių ir grupių veiklą, įteikia LSDP nario bilietus tais atvejais, kai jie neįteikiami poskyriuose ar grupėse. Paveda skyriaus sekretoriatui vykdyti rėmėjų apskaitą užpildant nustatytos formos prašymą ir įtraukiant į atskirą registrą. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus veikloje su patariamojo balso teise.
14.2. Poskyrių tarybų teikimu registruoja naujas skyriaus grupes. Techninį registracijos darbą atlieka skyriaus sekretoriatas.
14.3. Priima į partiją naujus narius arba tvirtina grupių nutarimus dėl naujų narių priėmimo tais atvejais, kai į partijos narius priima partijos grupė, o poskyriai dėl kokių nors priežasčių nepatvirtina grupių nutarimų. Organizuoja naujų narių mokymus.
14.4. Svarsto partijos narių pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP ar narystės partijoje sustabdymo. Patvirtina protokoliniu sprendimu partijos nario prašymą išstoti iš LSDP tais atvejais, kai tai nėra atlikta partijos grupėje. Išklauso informaciją apie per Politinių partijų narių informacinę sistemą išstojusius iš LSDP narius.
14.5. Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu gali partijos nariui pareikšti papeikimą, pašalinti jį iš LSDP ar sustabdyti jo narystę partijoje.
14.6. Priima sprendimus dėl lengvatų suteikimo nariams, negalintiems mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio.
14.7. Prižiūri, kaip vykdomas skyriaus biudžetas.
14.8. Tvirtina skyriaus pirmininko, jo pavaduotojų ir prezidiumo narių funkcijas.
14.9. Sudaro skyriaus sekretoriatą, į kurį įeina atsakingasis(-oji) sekretorius(-ė), iždininkas(-ė) ir kiti darbuotojai. Tvirtina skyriaus sekretoriato darbuotojų pareigybių aprašymus ir nustato jiems atlyginimus.
14.9.1. Atsakingasis sekretorius kuruoja skyriaus veiklos organizacinius klausimus, vadovaudamasis LSDP narių apskaitos instrukcijos nuostatomis tvarko skyriaus partijos narių apskaitą, organizuoja ir vadovauja skyriaus sekretoriato darbui.
14.9.2. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje bei vykdo skyriaus finansų apskaitą, vadovaudamasis LSDP prezidiumo patvirtinta „LSDP nario mokesčio mokėjimo tvarka“.
14.9.3. Rinkimų štabo vadovas organizuoja štabo veiklą ir užtikrina numatytų rinkimų akcijų ir veiksmų vykdymą.
14.10. Rengia ir teikia tarybai tvirtinti skyriaus veiklos planus.
14.11. Analizuoja partijos poskyrių bei grupių veiklą, teikia jiems metodinę bei praktinę paramą.
14.12. Analizuoja miesto gyvenimo problemas, teikia paramą savivaldybės tarybos nariams, tvirtina atstovus į savivaldybės visuomenines komisijas.
14.13. Skyriaus rinkimų štabo vadovo teikimu tvirtina miesto rinkimų štabo sudėtį bei veiklos planus. Tarybos pavedimu tvirtina skyriaus atstovus į rinkimų ir referendumų komisijas.
15. Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdis taip pat gali būti sušauktas raštu reikalaujant 1/3 prezidiumo narių. Šiuo atveju posėdį privalo sušaukti skyriaus atsakingasis sekretorius. Skyriaus sekretoriatas kvietimus su darbotvarke ir nutarimų projektus prezidiumo nariams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki prezidiumo posėdžio datos. Prezidiumo posėdis ypatingos skubos klausimams apsvarstyti turi būti sušauktas per 1 dieną. Šiuo atveju prezidiumo nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, o nutarimų projektai iš anksto prezidiumo nariams gali būti nepateikiami. Posėdžio protokolus rengia skyriaus atsakingas sekretorius arba jo pavedimu kitas sekretoriato darbuotojas.
16. Prezidiumo posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas prezidiumo narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių prezidiumo narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų prezidiumo narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų prezidiumo narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.

17. Skyriaus finansų komisija:
17. 1. Komisija stebi ir analizuoja skyriaus finansinę veiklą, nario mokesčio surinkimą grupėse, teikia pagalbą grupių iždininkams, tikrina grupių finansines ataskaitas. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus ne vėliau kaip per 1 savaitę po patikrinimo pateikia skyriaus prezidiumui, o partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.
17.2. Finansų komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
17.3. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami pirmajame posėdyje.
17.4. Komisijos darbą techniškai (padaugina dokumentus, informuoja telefonu arba išsiunčia sprendimų kopijas suinteresuotiems asmenims) aptarnauja skyriaus sekretoriatas.
17.5. Komisija dirba pagal savo priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

18. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija:
18.1. Nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo:
18.1.1. Priima sprendimus dėl įspėjimo partijos nariui pareiškimo.
18.1.2. Rengia prezidiumo nutarimų projektus dėl papeikimo partijos nariui pareiškimo, pašalinimo iš LSDP arba narystės partijoje sustabdymo ir teikia juos prezidiumui tvirtinti.
18.1.3. Partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu priima sprendimus dėl partijos narių išbraukimo iš sąrašų, rengia prezidiumo nutarimų projektus ir teikia juos prezidiumui tvirtinti.
18.2. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. Šie sprendimai įsigalioja nuo priėmimo momento ir yra privalomi sprendime minimiems asmenims. Apie priimtus sprendimus komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas raštu informuoja skyriaus atsakingąjį sekretorių. Skyriaus atsakingasis sekretorius organizuoja komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, suinteresuotoms šalims apie komisijos priimtus sprendimus praneša ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu.
18.3. Komisijos posėdžius kviečia jos pirmininkas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
18.4. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas(-ai) ir sekretorius renkami pirmajame posėdyje.
18.5. Komisija atlieka skyriaus konferencijos mandatų komisijos funkcijas.
18.6. Komisijos darbą techniškai (padaugina dokumentus, informuoja telefonu arba išsiunčia sprendimų kopijas suinteresuotiems asmenims) aptarnauja skyriaus sekretoriatas.
18.7. Komisija dirba pagal savo priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

19. Poskyriai:
19.1. Poskyriai sudaromi LR Seimo rinkimų vienmandatėse apygardose ar kitoje teritorijoje iš toje teritorijoje veikiančių partijos grupių. Sprendimą dėl poskyrių sudarymo priima skyriaus taryba. Grupės, sudarytos profesiniu pagrindu, privalo dalyvauti vieno iš poskyrių veikloje. Šios grupės turi teisę pasirinkti poskyrį grupės narių susirinkime priimdamos nutarimą. Grupė, nepasirinkusi poskyrio, skiriama į skyriaus tarybos nuožiūra parinktą poskyrį.
18.2 Pagrindinis poskyrio uždavinys yra organizuoti ir koordinuoti poskyrio teritorijoje esančių partijos grupių veiklą, rengiant rinkimus bei bendras partijos akcijas, organizuoti vilniečių susitikimus su LR Seimo bei savivaldybės tarybos nariais, teikti jiems paramą.
18.3. Poskyrio grupių veiklai vadovauja poskyrio taryba. Poskyrio tarybos nariai renkami poskyrio grupėse dvejiems metams Įstatų 3 priede nustatyta tvarka. Poskyrio tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus renka poskyrio tarybos nariai. Poskyrio taryba atsiskaito savo poskyrio grupėms. Poskyrio tarybos posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.
18.4 Poskyrio tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas tarybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.

19. Poskyrio taryba:
19.1. Savo nuožiūra šaukia bendrą poskyrio grupių susirinkimą arba poskyrio grupių atstovų konferenciją aktualiems poskyrio, skyriaus ar partijos gyvenimo klausimams aptarti. Neeilinį susirinkimą arba atstovų konferenciją poskyrio taryba privalo sušaukti per keturias savaites nuo raštiško 1/3 poskyrio grupių susirinkimų arba 1/3 poskyrio narių reikalavimo įteikimo poskyrio tarybos pirmininkui.
19.2. Teikia skyriaus tarybai ar jos prezidiumui siūlymus visais partijos strategijos ir taktikos klausimais.
19.3. Paskirsto partijos grupėms rinkimų apylinkes, kuriose grupės turi vykdyti rinkimų ir agitacinę veiklą. Organizuoja naujų partijos grupių steigimą, siekdama, kad kiekvienoje rinkimų apylinkėje veiktų viena partijos grupė. Poskyrio taryba turi teisę jungti ar skaidyti partijos grupes. Poskyrio taryba rengia skyriaus prezidiumo nutarimų dėl naujų partijos grupių įregistravimo projektus ir ne vėliau kaip per 15 dienų teikia juos prezidiumui tvirtinti. Poskyrio taryba tvirtina grupių nutarimus dėl naujų narių priėmimo tais atvejais, kai į partijos narius priima partijos grupė.
19.4. Apibendrina grupių pateiktus pasiūlymus dėl kandidatų iškėlimo į Prezidento postą, LR Seimą, Europos Parlamentą, savivaldybės tarybą, LSDP bei skyriaus vadovaujančius organus, vertina juos ir pagal poskyriui nustatytas kvotas teikia juos skyriaus prezidiumui.
19.5. Apibendrina grupių pasiūlymus dėl partijos atstovų į rinkimų ir referendumų komisijas, vertina juos ir pagal poskyriui nustatytas kvotas teikia juos skyriaus prezidiumui.
19.6. Siūlo skyriaus tarybos prezidiumui atstovus į visuomenines komisijas Vilniaus miesto savivaldybėje bei seniūnijose.
19.7. Vykdo apygardoje agitacinę veiklą ruošiantis visų lygių rinkimams.
19.8. Organizuoja rinkimų palaikymo grupes iš partijos narių bei rėmėjų savo apygardoje bei jos apylinkėse.
19.9. Palaiko glaudžius ryšius su Seimo bei savivaldybės tarybos nariais, rengia jų susitikimus su rinkėjais, partijos nariais, vilniečiais.
19.10. Organizuoja socialdemokratinių idėjų sklaidą.
19.11. Atlieka apygardos rinkimų štabo funkcijas arba tokį štabą suformuoja.

20. Partijos grupės:
20.1. Partijos grupės kuriasi teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkiminėse apylinkėse, seniūnijoje – paprastai pagal gyvenamąją vietą arba veiklą toje teritorijoje. Atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus prezidiume dienos. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.
20.2. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Susirinkimus šaukia grupės pirmininkas arba jo pavedimu – pavaduotojas. Neeilinis grupės susirinkimas gali būti sušauktas 1/3 grupės narių pageidavimu. Susirinkimai protokoluojami.
20.3. Grupė, priėmusi naujus partijos narius, privalo per 3 darbo dienas pristatyti protokolo išrašą poskyrio pirmininkui, kad poskyrio taryba patvirtintų narystę. Jei grupė nusprendžia statuto nustatytais pagrindais išbraukti grupės narį, protokolo išrašą privaloma per 3 darbo dienas pareikti skyriaus Etikos ir procedūrų komisijai. Kai grupė priima nutarimą dėl partijos ar skyriaus veiklos ar teikia pasiūlymą prezidiumui ar tarybai, protokolo išrašas per 3 darbo dienas turi būti pristatytas į skyriaus sekretoriatą. Priėmus nutarimą dėl nario mokesčių lengvatų grupės partijos nariams, protokolo išrašą privalu pateikti skyriaus sekretoriatui, kuris šį klausimą įtraukia į prezidiumo darbotvarkę. Tais atvejais, kai grupė deleguoja savo narių kandidatūras į renkamus organus ar komisijas, protokolo išrašą per 3 darbo dienas privaloma pateikti poskyrio tarybai tvirtinti. Visa grupės dokumentacija kasmet pristatoma į skyriaus sekretoriatą.
20.4. Grupės susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių. Partijos grupių, kurios narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas grupės narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių grupės narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų grupės narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų grupės narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.
20.5. Kas dveji metai grupė renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas bei atsakingasis sekretorius. Grupės pirmininkas organizuoja visą partijos narių veiklą, naujų narių priėmimą, rūpinasi, kad grupės nariai gautų reikalingą paramą bei informaciją, atsako už grupės dokumentacijos tvarkymą ir pateikimą poskyrio tarybai ar sekretoriatui.
20.6. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitos grupės pagal jų pasirinkimą veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus tarybos nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos, teikimu priima LSDP prezidiumas.
21. Partijos grupė:
21.1. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos ar prezidiumo sprendimu, gali kreiptis į skyriaus konferenciją ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo, o jei nesutinka su poskyrio tarybos sprendimu, gali kreiptis į skyriaus prezidiumą ar tarybą.
21.2. Skleidžia socialdemokratines idėjas tarp miesto gyventojų, organizuoja renginius, platina partijos spaudą.
21.3. Priima į partiją naujus narius, veda LSDP rėmėjų apskaitą. Patvirtina protokoliniu sprendimu partijos nario priėmimą ar prašymą išstoti iš LSDP.
21.4. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo poskyrio tarybai atstovus į rinkimų (referendumų) apylinkių komisijas, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
21.5. Teikia poskyrio tarybai pagalbą organizuojant vilniečių susitikimus su Seimo ir savivaldybės tarybos nariais.
21.6. Dalyvauja savivaldybės visuomeninių komisijų darbe, svarsto aktualias problemas ir teikia pasiūlymus joms spręsti.
21.7. Teikia skyriaus prezidiumui siūlymus dėl nario mokesčio lengvatų suteikimo partijos nariams, negalintiems mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio. Grupės iždininkas renka nario mokesčius, lėšas ir informaciją apie mokesčių surinkimą perduoda skyriaus iždininkui.

IV. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS
22. Skyriaus turtą sudaro paaukotas arba kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir pagrindais įgytas turtas.
23. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti , mainyti bei keisti gali tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.
24. Skyriaus pinigines lėšas sudaro partijos narių mokesčiai ir teisės aktų nustatyta tvarka paaukotos lėšos.
25. Paprastai nario mokestis mokamas iždininkams grupėse. Jis gali būti mokamas ir skyriaus iždininkui arba bankiniu pervedimu į skyriaus sąskaitą. Nario mokesčio mokėjimas fiksuojamas apskaitos žiniaraščiuose. Skyrius 25 proc. gautų lėšų perveda LSDP tarybai. Partijos grupė, priėmusi nutarimą ir suderinusi su skyriaus iždininku, gali savo reikmėms išleisti ne daugiau kaip 10 proc. surinktų lėšų. Poskyriai savo reikmėms pagal prezidiumo nustatytą tvarką gali išleisti poskyriui skirto 1 proc. GMP sumą.
26. Partijos narys moka 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius, nario mokestį. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos narys, dėl objektyvių priežasčių negalintis mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, kreipiasi raštu į partijos grupę dėl tarpininkavimo ir siūlymo skyriaus prezidiumui taikyti jam mokesčio lengvatas. Pritaikius lengvatą nario mokestis negali būti mažesnis negu 0,3 EUR.
27. Finansų apskaitą skyriuje tvarko skyriaus iždininkas. Skyriaus finansinius dokumentus pasirašo skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas pirmininko pavaduotojas ir skyriaus iždininkas.

V. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE
28. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai kuria partijos frakciją Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Frakcija savo veiklą derina su skyriaus taryba bei jos prezidiumu, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, ne rečiau kaip vieną kartą per metus informuoja skyriaus tarybą apie savo veiklą.
29. LSDP frakcijos nariai Vilniaus miesto savivaldybės taryboje turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdyje su sprendžiamojo balso teise. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus prezidiumo bendri posėdžiai.
30. LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nariai privalo aktyviai dalyvauti partijos frakcijos ir Lietuvos savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.
31. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko LSDP Statuto bei skyriaus įstatų reikalavimų, partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.
32. Miesto skyriaus atstovai dirba savivaldybės ir seniūnijų visuomeninėse komisijose.

VI. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS
33. Skyrius remia socialdemokratines organizacijas, veikiančias Vilniaus mieste, ir bendradarbiauja su kitų demokratinių partijų bei organizacijų skyriais, visokeriopai padeda profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
34. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms, skatina jų veiklą mieste.
35. Skyrius palaiko ryšius su užsienio socialdemokratinių ir kitų demokratinių partijų bei organizacijų teritorinėmis organizacijomis.